شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد. ... شهرداري شهر را زیبا مي سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه مي دارند. ... شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد.

خبرها

(آرشیو ماه اردیبهشت 1395)

06
شهرداری نوبندگان در نظر دارد فضای شهر بازی مربوط به پارک در حال احداث را به بخش خصوصی  واگذار نماید.از کلیه متقاضیان خواهشمند است جهت کسب اطلاعات...

[خواندن ادامه خبر...]

پیوندها